Sacensību mērķis un uzdevumi
  • Popularizēt skriešanas sportu Ilūkstes iedzīvotāju vidū, stiprinot draudzīgas attiecības ar citu reģionu sportistiem.
  • Piesaistīt jaunatni skriešanas sportam.
Sacensību norises laiks un vieta
  • Sacensības notiks 2023. gada 2. septembrī, Ilūkstē.
  • Sacensību centrs Ilūkstes pilsētas stadionā: https://goo.gl/maps/m2DeTfjsNociVH3A9
  • Auto novietošana un iebraukšana pie stadiona no Pilskalnes ielas un Stadiona ielas. 
Sacensību programma
10:00 – 10:50 Reģistrēšanās un numuru izņemšana
11:00 Bērnu sacensības Ilūkstes pilsētas stadionā 200m
11:10 Bērnu sacensības Ilūkstes pilsētas stadionā 400m
11:30 Kopējais starts visām distancēm
~13:30 Apbalvošana Ilūkstes pilsētas stadionā

* Sacensību programma var tikt precizēta ne vēlāk kā 2 dienas pirms sacensību sākuma. 

Distances un kategorijas
  • Bērni līdz 10 gadu vecumam startē Ilūkstes pilsētas stadionā:
Grupa Meitenes un zēni Distance
B1 2020. – 2023. g.dz (0-3 gadi) 200m
B2 2013. – 2019. g.dz (4-10 gadi) 400m
  • Sacensību dalībnieki no 10 gadu vecuma var startēt distancēs:
   • 2.8 km Veselības  skrējiens  bez  vecuma  grupām  un  laika  kontroles
   • 5.6 km Tautas distance (2 apļi) sieviešu un vīriešu grupās
   • 11.2 km Sporta distance (4 apļi) sieviešu un vīriešu grupās
Sievietes Vīrieši
SNJ 2003. dzimš. g. un jaunākas VNJ 2003. dzimš. g. un jaunāki
SN20 1993. – 2002. dzimš. g. VN20 1993. – 2002. dzimš. g.
SN30 1983. – 1992. dzimš. g. VN30 1983. – 1992. dzimš. g.
SN40 1973. – 1982. dzimš. g. VN40 1973. – 1982. dzimš. g.
SN50 1972. dzimš. g. un vecākas VN50 1972. dzimš. g. un vecāki

 Noteikumi 

  • Sacensībās var piedalīties jebkurš aktīvas atpūtas cienītājs.  
  • Katrs sacensību dalībnieks, piesakoties sacensībām, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu vai sevis pārstāvētā nepilngadīgā veselības stāvokļa atbilstību sacensību distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu. Šaubu gadījumā iesakām izvēlēties īsāko no distanču variantiem.
  • Organizatori un visi pārējie, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā, neatbild par jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un/vai materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā. Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem, traumām un citiem nelaimes gadījumiem trasē. 
  • Apstiprinot savu dalību sacensībās ar parakstu reģistrācijas lapā, dalībnieki atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas pret organizatoriem vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās gadījumā, kā arī nemēģina atgūt zaudējumus tiesas vai savādākā ceļā. 
  • Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības.
  • Katram dalībniekam, reģistrējoties, tiek piešķirts dalībnieka numurs, kas ir jāpiesprauž vai ar numuru lentu novietotam sacensību dalībnieka ķermeņa priekšpusē.
  • Pulcēšanās starta koridoros notiek ne ātrāk kā 5 minūtes pirms starta.
  • Skriešanas distances aplis:
  • Ja dalībnieks izskrien ārpus trases, tam jāatgriežas trasē tajā pašā vietā, kur tā tika pamesta.
  • Gadījumā, ja dalībnieks nevar veikt apli, tad atgriežoties uz starta zonu, par to jāinformē tiesneši.
Dalībnieku reģistrācija un dalības maksa
  • Piesakoties sacensībām, dalībnieks skaidri un noteikti piekrīt savu personas datu apstrādei. Dalībnieks apzinās, ka dati tiks paturēti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams dalībnieku uzskaites nolūkiem. 
Pieteikšanās
  • Iepriekšējā pieteikšanās sacensībām notiek līdz 2023. gada 29. augusta plkst. 23:59, reģistrējoties https://daugavpils.run/skrejiens-pa-ilukstes-ielam-2023/registracija/.
  • Sacensību dienā dalībnieku numuru izsniegšana no plkst. 10:00 līdz 10:50. 
  • Dalībnieku reģistrācijai uz vietas būs pieejami tikai 30 starta numuri.
  • Nepilngadīgie sacensību dalībnieki sacensībās piedalās ar vecāku atļauju.
Dalības maksa
  • Bērnu skrējieni 200m, 400m un 2.8km veselības skrējieni bez maksas.  
  • Tautas distances 5.6km skrējiens – 5 EUR; Sacensību dienā – 10 EUR
  • Sporta distances 11.2km skrējiens – 10 EUR;  Sacensību dienā – 20 EUR
Dalības apmaksa
  • Reģistrējoties sacensību mājas lapā, samaksa veicama ar pārskaitījumu vai ar bankas maksājumu karti
  • Veicot maksājumu ar pārskaitījumu uz biedrības kontu, Maksājuma uzdevumā jānorāda – ILŪKSTES SRĒJIENS 2023 {Vārds Uzvārds} {Dzimšanas datums}.
  • Ja dalības maksa noteiktajā termiņā netiek nomaksāta vai dalībnieks nevar uzrādīt apmaksu apliecinošu dokumentu, reģistrācija tiek anulēta.
  • Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta.
Vērtējums
  • Katrs finišētājs saņem piemiņas medaļu.
  • Bērnu (200m, 400m) un Veselības skrējiena (2.8km) distances dalībnieki netiek apbalvoti.
  • Tautas (5.6km) un Sporta (11.2km) distancē tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji vīriešu un sieviešu konkurencē katrā vecuma grupā ar medaļām un piemiņas balvām.
  • Sporta (11.2km) distancē pirmie trīs finišētāji sieviešu un vīriešu konkurencē (neatkarīgi no vecuma grupas) absolūtajā vērtējumā tiek apbalvoti ar organizatoru un atbalstītāju sagādātajām naudas balvām.
  • Sporta (11.2 km) distancē absolūtā vērtējuma pirmie trīs finišētāji sieviešu un vīriešu konkurencē netiks apbalvoti savās vecuma grupās.
Informācija

Saskaņā ar fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti organizatori informē, ka pasākums tiks fotografēts un filmēts, personas dati, kas iesniegti  reģistrācijā tiks izmantoti rezultātu noteikšanai un apbalvošanai.

Atbildīgā persona:

Ruslans Mamedovs, tālr. +371  29956662

E-pasts: ryslan.mamedov@gmail.com 

FB: www.facebook.com/DaugavpilsRunners 

Web lapa: https://daugavpils.run/skrejiens-pa-ilukstes-ielam-2023

Rekvizīti: Biedrība “Daugavpils Runners”

Reģ. Nr. 40008280858

Bankas konts: LV88HABA0551045795722, “SWEDBANK” AS